Kleuterschool “De Toverfluit”                                                    

Brugstraat 16                                                                                 

Tel.: 011/45 11 24                                                                         

Fax:  011/45 47 09                                                                         
E-mail: detoverfluit@scarlet.be                                                   

 

 

 

 

 

 

Beste Ouders

 

 

 

Van harte welkom in de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool“De Toverfluit”.

We zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt. Dank voor het vertrouwen. Ons schoolteam zet zich ten volle in.U mag voor uw kind een christelijk geïnspireerde opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. We durven daarom te vragen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

 

 

Dag nieuwe kleuter, hartelijk welkom.

 

 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Samen met heel wat andere kleutertjes mag je experimenteren met allerlei materiaal onder de begeleiding van een lieve kleuterleidster.

Je zult je leren aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en afspraken.

 

 

Je bent nieuw in onze school, dan hopen we dat jullie zich vlug zullen thuis voelen, de leefregels van de school vlug zullen kennen en een fijne tijd in onze school zullen doormaken.

Samen met alle personeelsleden wensen we jullie een fijn en leerrijk schooljaar.

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes!

 

C. Devoge ( a.i.Vanhaeren Marina),             directrice        «  De Toverfluit « 

           

 

 

 

 

Dit document bevat bijlagen die jaarlijks aangepast en meegedeelt worden.

 

 

 

1.  Onze visie

 

 

 

Inleiding:
In ons ‘eigen opvoedingsproject’ (EOP) kan je lezen hoe wij als schoolgemeenschap onze opvoedingstaak zien. Vanuit de vijf opdrachten van het katholieke basisonderwijs hebben wij trachten te omschrijven welke doelstellingen wij nastreven. Inderdaad, nastreven, want een school is een levende organisatie die voortdurend aan verandering onderhevig is en zodoende nooit ‘af’ of perfect zal zijn. Wij kunnen dus deze doelstellingen alleen maar nastreven en ons ten volle inzetten om deze doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.

 

Opdracht 1: Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school. Dit betekent dat wij ons opvoedingsproject baseren op de beginselen van ons christelijk geloof.

Concreet betekent dat:

-   Wij streven naar een schoolgemeenschap ‘met een hart’ waar christelijke waarden centraal staan en worden doorgegeven aan onze leerlingen waarbij leerkrachten voorbeelden trachten te zijn in woord en daad. Onder deze waarden verstaan wij:
*   respect voor de eigenheid van ieder mens;
*   verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;
*   menswaardigheid;
*   solidariteit;
*   vreugde om het leven en de schepping;
*   dankbaarheid;
*   verwondering;
*   respect en zorg voor mens en natuur;
*   vertrouwen in het leven;
*   vergeving schenken en ontvangen;
*   hoop op de toekomst;
*   zorgzame nabijheid en troost.

-   Doorheen het schooljaar organiseert de school regelmatig pastorale activiteiten waarin de school aandacht heeft voor de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

-   Vanuit een realistische kijk op de hedendaagse samenleving en geloofsbeleving staan wij open voor de eigenheid van ieder van ons en van de kinderen. Zodoende verwachten wij wederzijds respect voor en van iedereen die ‘anders’ is (op economisch, intellectueel, lichamelijk, sociaal, cultureel, religieus, ethisch, … vlak)

 

-   Wij werken aan een schoolklimaat waar iedereen zich thuis voelt, waar een sfeer van vertrouwen heerst, waar alle betrokkenen bij het schoolleven elkaar positief stimuleren en waarderen.

 

-   Wij trachten om verbondenheid te creëren met mensen in eigen leefwereld en parochie, maar ook verder weg, door deel te nemen aan solidariteitsacties (Damiaanactie, voedselinzameling Sint-Vincentius, …) en door het ondersteunen van parochiale activiteiten zoals gezinsvieringen, kindervieringen, eerste communie, vormsel, …

-   Binnen het vak godsdienst is er vooral aandacht voor de rijkdom van het christelijk geloof maar ook voor de verschillende andere levensovertuigingen.

 

-   De school streeft naar een geïntegreerde aanpak van het vak godsdienst door de geloofsvisie en –beleving ook in andere leergebieden en in de sociale omgang te integreren.

 

 

Opdracht 2: Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Wij streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Dit vertaalt zich in de volgende punten:

-   Wij hebben oog voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen. In alle activiteiten en lessen worden ook doelen nagestreefd die de volgende ontwikkelingsaspecten bevorderen:
*   positieve ingesteldheid;
*   emotionele ontwikkeling;
*   sociale ontwikkeling;
*   morele ontwikkeling;
*   godsdienstige ontwikkeling;
*   muzische ontwikkeling;
*   motorische ontwikkeling;
*   zintuiglijke ontwikkeling;
*   denkontwikkeling;
*   taalontwikkeling;
*   ontwikkeling van de zelfsturing.
Toch blijven overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden een belangrijke opdracht van de basisschool.

 

-   Om te komen tot een samenhangend onderwijsaanbod streven we naar duidelijke leerlijnen vanaf de jongste kleuters tot het zesde leerjaar. Tevens schenken wij aandacht aan de contacten met secundaire scholen om overgangen soepeler te laten verlopen.
Wij willen de leerstof van de verschillende leergebieden op elkaar afstemmen door op regelmatige basis thematisch te werken, te werken rond belangstellingscentra en projecten te organiseren.

 

-   Wij trachten op een pedagogisch-didactisch verantwoorde manier onze doelen te bereiken waarbij we aandacht hebben voor nieuwe maatschappelijke en pedagogische evoluties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 3:  Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende                                                didactische aanpak.

 

Indien leerlingen graag naar school komen en op een gepaste manier begeleid worden, zullen zij optimaal ontwikkelen. Daarvoor hanteren wij de volgende principes:

 

-   Het aanbod van de activiteiten vertrekt, indien mogelijk, van de behoeften, de      belangstelling en de inbreng van de leerlingen.

-   We geven onze leerlingen creatieve, uitdagende opdrachten waarbij de leerlingen de kans           krijgen om zelf naar oplossingen voor een probleem te zoeken.

-   De pedagogische aanpak wordt afgestemd op een eigenheid van onze leerlingen waarbij           zowel het gemakkelijk als het moeilijk lerende kind aangepaste opdrachten krijgt.

 

-   Wij trachten om zo goed mogelijk, eigentijds aangepast didactisch materiaal ter      beschikking te stellen en van de lokalen een aangename, verzorgde omgeving te maken.

 

-   Wij proberen een stimulerend klasklimaat te scheppen waarbij betrokkenheid en      welbevinden zeer belangrijk zijn.

 

Om deze punten te realiseren is het nodig dat ook het personeel optimaal kan functioneren. Daarom streven we naar een gemotiveerd, enthousiast en hecht team waarin elke leerkracht zichzelf kan zijn binnen de krijtlijnen van de afspraken van de school.

 

 

Opdracht 4: Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.

 

Elk kind is belangrijk voor ons. Daarom houden wij zoveel mogelijk rekening met de verscheidenheid (op elk gebied) van ieder kind voor zover de draagkracht van de school dit aankan.

 

-   Wij proberen er voor te zorgen dat de kinderen zich rustig, geborgen, veilig, thuis, …        voelen in de klas en in de school.

-   Wij maken tijd vrij voor klasinterne en klasexterne zorgverbredende maatregelen.

-   Eventueel doen wij beroep op de ondersteuning van externe deskundigen zoals CLB,   begeleiding, navormingscentra, …

-   Brede zorg betekent voor ons dat wij zowel extra aandacht besteden aan moeilijk en aan    zeer gemakkelijk lerende kinderen.

-   Aan de hand van o.a. interne evaluaties zijn wij bereid ons pedagogisch handelen bij te   sturen.

 

Samengevat: wij willen elk kind maximale kansen tot zelfontplooiing bieden!

 

 

 

 

Opdracht 5: Werken aan een school als gemeenschap en als organisatie.

 

Een school is een grote gemeenschap en organisatie met talrijke participanten die allen hetzelfde doel nastreven: de kinderen een goede opvoeding geven. Om het schoolleven met zoveel deelnemers vlot te laten verlopen, streven wij de volgende doelstellingen na:


-   algemeen:
     *   waar zoveel mensen moeten samenleven, is het nodig om duidelijke afspraken en regels           op te stellen. Deze worden genoteerd in het schoolreglement en/of arbeidsreglement;
     *   er is een vlotte communicatie tussen de leden van de schoolgemeenschap in een sfeer    van openheid (inspraak) en wederzijds respect (samenspraak);
     *   de school probeert een ‘thuis’ te zijn voor alle betrokkenen.

-   i.v.m. de leerlingen
     *   wij proberen voor onze leerlingen een aangename leefomgeving te creëren waarin ze        optimaal kunnen opgroeien.

-   i.v.m. het team
     *   directie en leerkrachten vormen samen een hechte groep waarin motivatie,                       enthousiasme, onderlinge steun, verstandhouding, vlotte communicatie, … belangrijke     doelstellingen zijn zodat het welbevinden van de leerkrachten bevorderd wordt.

 

-   i.v.m. de ouders:
     *   de ouders zijn belangrijke en volwaardige partners van de school en de eerste                verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Daarom streeft het team naar een          open en eerlijke communicatie met ouders. De school probeert een positieve band op te               bouwen met de ouders. Wij streven naar een dusdanige samenwerking met de ouders                       waarbij al de leerlingen ook van huis uit positief gestimuleerd worden t.o.v. heel het                        “schoolse leven”.

 

-   i.v.m. de overige participanten
     *   naast leerlingen, leerkrachten en ouders hebben wij als school te maken met heel wat      participanten zoals schoolbestuur, de pedagogische begeleidingsdienst, CLB, inspectie,        scholen voor bijzonder onderwijs, SOW, de plaatselijke gemeenschap, … Wij staan               open voor een vlotte samenwerking met deze instanties die ons kunnen ondersteunen bij                   de realisatie van dit EOP.


2. Wie is wie?

 

 

2.1     Structuur van onze school

 

              Vestigingsplaats 1 :

             

              Vrije Kleuterschool “De Toverfluit”

              Brugstraat 16

              3550  Heusden-Zolder

              Tel. 011/ 45 11 24

              Fax. 011/ 45 47 09

              

              Vestiginsplaats 2 :

 

              Vrije Kleuterschool (Wijkschool Ubbersel)

              Horionweg 5

              3550  Heusden-Zolder

              Tel. 011/ 42 04 78

 

 

             

 

 

Onze school “De Toverfluit” behoort vanaf 1 september 2003

tot de Vrije Scholengemeenschap van Heusden-Zolder

 

Andere scholen binnen de “Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder zijn:

          

            °  Vrije Kleuterschool Pagadder, Sint-Maartenlaan 6, 3550 Heusden-zolder

              °   Vrije Lagere School Berkenbos, Pastoor Paqauylaan 123, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Basisschool Boekt, Reitveld 7, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Basisschool Bolderberg, Kluisstraat 15, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Basisschool “De Springplank”, Everselkiezel 55, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs”De Linde”,

                   Galgenbergstraat 45, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Basisschool Sint-Jan Berchmans, Poothof 4, 3550 Heusden-Zolder

              °   Vrije Basisschool “’t Molenholleke”, Molenstraat 8, 3550 Heusden-Zolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2            Organisatie van de school

 

 

2.2.1    Schoolbestuur

    

              V.Z.W. Vrije Basisscholen

              Pastorijstraat 1

              3550  Heusden-Zolder

              Tel. 011/ 42 20 97

 

              Voorzitter:             Maria Vossen

              Ondervoorzitter:    Daniëls Norbert

              Secretaris:             Neumann Klaus

              Leden:                    E.H. pastoor Guido Dewaegeneere,  Princen Christiane, Willems Eddy, Emiel Beylemans, Edgard Vandebroek, Vanbilsen Fons

 

              Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het  onderwijs in onze school.

              Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke                      voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

2.2.2    Personeel

           

            Zie bijlage ( deze wordt jaarlijks aangepast)

      

2.2.3    Klassenraad

 

              De klassenraad is samengesteld uit de directie, de klastitularis, de zorgleerkracht en       indien nodig, de overige leerkrachten die bij de klas betrokken zijn (leerkracht                                                          lichamelijke opvoeding,  leerkrachten Gelijke Onderwijskansen= GOK)

 

              Opdracht:

              -   Advies uitbrengen in verband met het overgaan van kleuter- naar lagere school,                   het overzitten of de verwijzing naar het bijzonder onderwijs.

               -  Advies geven aan de directie in verband met tuchtmaatregelen.

-   Voor elk individueel probleem zal de school op discrete wijze een goede       

                  oplossing zoeken.

 

 

 

2.2.4    Ouderraad

 

 

 

              Een school heeft niet alleen nood aan kinderen, maar ook aan ouders, met wie een                         goede verstandhouding en dialoog belangrijk zijn.

 

              Ouders moeten de school moreel en materieel steunen.  De ouders van onze school                    kunnen dit doen door lid te worden van de OUDERVERENIGING.

 

              Vanuit de oudervereniging zijn er ouders die op een concrete, actieve wijze onze                       school willen steunen en deze vormen samen de  OUDERRAAD.

 

              De ouderraad vergadert eenmaal per maand om 20.00 uur in de leraarskamer.

              Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directies en de afgevaardigden van               de leerkrachten.

              Ook jij bent welkom.

 

              Van de vergaderingen van de ouderraad wordt verslag opgemaakt en elk lid van                         de oudervereniging ontvangt hiervan  maandelijks, via zijn kind, een exemplaar. Zo                 blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze school.

 

              Bij de aanvang van elk nieuw schooljaar krijg je hierover meer informatie.

 

              Lismont An, voorzitter

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5    Schoolraad

              De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders, de
              lokale gemeenschap en eventueel het schoolbestuur. Tijdens de bijeenkomsten van de
              schoolraad wordt er informatie gegeven over gebeurtenissen of interne beslissingen
              die een belangrijke weerslag hebben op het schoolleven.

             

 

 

 

            Samenstelling:

           

Aerts Inge, Devoge Christine ( a.i.Vanhaeren Marina), Van Ende Ludo, Akpinar Aysim, Claes Leen, Beylemans Goele, Vanderbiesen Eric,

Geerts Mia, Karremans Esmeralda, Maris Freddy,